ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ЮВЕЛИР“ ЕООД

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящата политика има за цел въвеждане на единен подход при прилагане изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС. Същата следва да се публикува на уеб сайт на „Ювелир“ ЕООД.

II. ОБХВАТ НА ВАЛИДНОСТ

Настоящата политика е валидна за всички клиенти на „Ювелир“ ЕООД.

III. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ

Съкращение:                                                Значение:

ОРЗД                                                              Общ регламент за защита на данни

ЕС                                                                  Европейски съюз

IV. СЪЩНОСТ
 

„Ювелир“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131348237, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. МЛАДОСТ 4, бл. 454, вх. 5, ет. 3, ап. 91, тел: 0888 307511; e-mail: office@mebeli-jeweller.com и sales@aksesoari.mebeli-jeweller.com

За постигане на поставените цели и в съответствие с Регламент 2016/679, влизащ в сила от 25 май 2018г., даващ на лицата по-голям контрол върху защита на личните данни, “Ювелир ” ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване на следните принципи:

Принципи при обработка с лични данни

Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на същите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. “Ювелир” ЕООД прилага следните принципи при обработка с лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • Обработваните лични данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел;
 • Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент. Предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни;
 • Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването;
 • Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД);
 • Спазване на принципа на отчетност;
 • Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. В тази връзка, ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване и загуба на информация.

Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо обработваме личните Ви данни?

Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди, по време на, и след сключване на договор.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на Вашата самоличност;
 • управление и изпълнение на Вашите заявления и/или искания за продукти или услуги, последващо администриране и изпълнение на договора/и;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор и съпътстващите го документи, в т.ч. и от разстояние, както и изпращането им чрез куриерски услуги;
 • изготвяне и изпращане на информация за задължения и фактури;
 • осигуряване на цялостното Ви обслужване;
 • оказване на съдействие през периода на ползване на предоставените продукти/услуги;
 • комуникация и изпращане на уведомления по електронен път или на хартиен носител за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, в т.ч. различни известия, информация за подадени от Вас заявки, проблеми, грешки или отговори на подадени от Вас молби, жалби, оплаквания, сигнали, предложения и други;
 • предоставяне на лични данни на трети лица – администратори на лични данни за изпълнение на договорните отношения; предоставянето на информацията се извършва по силата на сключен договор, който гарантира, че обработването на личните данни протича при прилагане на подходящи технически и организационни мерки и осигурява защита на правата Ви.

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни необходими за спазване на задължения, които са предвидени като:

 • ЗАКОН за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 – предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • ЗАКОН за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Процесуални и материално-правни нормативни актове – предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството актове;
 • Други нормативни документи.

След предоставено съгласие за обработване на лични данни

В някои случаи личните Ви данни се обработват след предварително писмено/електронно съгласие. Съгласието представлява самостоятелно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработката е посочена в него, и не съвпада с целите, посочени в тази политика.

В случай, че предоставите съответното съгласие, ние ще обработваме личните Ви данни за указаните цели до неговото оттегляне. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да се отрази върху изпълнението на договорните задължения на “Ювелир” ЕООДПри оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, “Ювелир” ЕООД няма да използва личните Ви данни за целите, за които е било предоставено. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Когато обработването е необходимо за целите на легитимен интерес

Ние можем да обработваме Вашите лични данни, когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или за целите на легитимните интереси на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интересите или Вашите основните права и свободи. Обработването на личните данни, основано на легитимни интереси може да включва, без да се ограничава до използване на личните данните за идентификация при изготвяне на фактури, за осигуряване на изпълнението на договорените услуги, за постигането на вътрешни административни цели.

Какви лични данни обработваме?

 • Данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер/личен, и др.
 • Други данни – информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
 • Електронна поща, писма, включително, но не само: искания, жалби, молби, оплаквания, сигнали и др.;
 • Лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
 • Номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация, във връзка с плащанията, направени към “Ювелир” ЕООД.

Друга информация като:

 • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор “Ювелир” ЕООД включително, но не само: трите имена, единен граждански номер/личен номер на чужденец, номер на лична карта, адрес по лична карта, телефонен номер, имейл адрес, лични данни, посочени в документ за упълномощаване;

Когато обработваме личните Ви данни, за целите на предоставяне на услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна за изпълнението на тези цели.

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате от “Ювелир” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • обработването се основава на съгласие, при оттегляне на съгласието от Ваша страна;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Ювелир“ ЕООД.

Заличаване на Вашите лични данни

“Ювелир” ЕООД прекратява използването на вашите лични данни, след изпълнение на целите, за които са предоставени, когато не са необходими за защита на легитимен интерес, след прекратяване на договорните правоотношения или до окончателно уреждане на всички финансови отношения, както и при изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години);
 • по Закона за задълженията и договорите – след изтичане на давностните срокове за предявяване на претенции (5 години).
 • Кодекса за социално осигуряване – 50 години;

Моля да имате предвид, че няма да заличим Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно или друго производство, както при наличие на задължение за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и при наличието, на други основания, предвидени в действащото законодателство.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?

Предоставянето на лични данни на партньори и трети лица, когато, е налице валидно основание за това, се извършва съгласно сключен договор, който гарантира, че обработването протича при прилагане на подходящи технически и организационни мерки и осигурява защита на правата Ви.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Трети страни, на които предоставяме лични данни, са:

 • Банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас.
 • Пощенски оператори и дружества, извършващи куриерски услуги.
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни, по силата на действащото законодателство.
V. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

 

Право на информация

Вие имате право:

 • Да отправяте искания дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В случай на потвърждение, да поискате достъп до данните, информация за целите на обработването,
 • Да получите информацията в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.

Право на корекция:

Вие имате право:

 • В случай, че обработваме непълни, неточни или неактуални лични данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да бъдат коригирани.
 • При коригиране на личните Ви данни, имате право да поискате да Ви уведомим за третите лица, на които тези лични данни са били разкрити.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай че възражението е основателно, „Ювелир“ ЕООД прекратява обработката на личните Ви данни;

Право на ограничаване на обработването:

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, ако:

 • оспорвате точността на данните, за периода, в който трябва да проверим точността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити – Вие искате ограничаване на обработването им;
 • данните Ви не са ни необходими за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте подали възражение срещу обработването на данните за периода на извършване на проверка.

Право на преносимост на данни:

Вие имате право да получите от нас личните си данни в организиран, подреден, структуриран, широко използван електронен формат, ако:

 • обработваме личните Ви данни въз основа на дадено от Вас съгласие, или обработването е основано на задължение по договора ни с Вас;
 • обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:

 • Вие имате право да подадете жалба пред „Ювелир“ ЕООД в случай, че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушава приложимата нормативна уредба. Жалбата следва да подадете лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно. „Ювелир“ ЕООД се произнася по Вашата жалба в едномесечен срок от подаването й. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още един месец, с оглед събиране на допълнителна информация.
 • Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, както и пред Европейския комитет по защита на данните, в случай, че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушава приложимата нормативна уредба.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата политика е одобрена с Решение на управителя на „Ювелир“ ЕООД от дата 01.06.2019 г.