Лични данни

Благодарим Ви, че посетихте www.mebeli-jeweller.com .

Отношение на ЮВЕЛИР ЕООД към неприкосновеността на личните данни:
Ние не събираме ваши лични данни, когато посещавате нашия сайт! Освен ако изрично не изберете да ни предоставите лична информация, като например имейл адрес и телефон за връзка, които може да ни изпратите при желание за връзка с нас.

Всички лични данни се обработват при нас, на място. Ние не ползваме услугите на външни телефонни централи или други сайтове, към които е необходимо да прехвърляме данни. Ние сме независимо дружество. Можете да сте сигурни, че данните Ви остават само при нас.

Събиране и съхранение на информация:
Докато разглеждате нашата интернет страница, информирате се, изтегляте информация на вашия компютър, това не ви идентифицира лично.

Cъобщения
Ако ни изпратите съобщение и при това решите, да ни дадете ваши лични данни, като например вашия имейл адрес и/или телефон за връзка, то тогава трябва да сте сигурни, че ние ще използваме тези данни само за да може да обработим Вашето запитване и за да Ви отговорим. Ние се отнасяме към тези съобщения по същия поверителен начин, както и с нормалната поща (писма) до ЮВЕЛИР ЕООД. Ние съхраняваме направените съобщения, като използваме информацията съдържаща се в тях само за да може да отговорим на Вашите въпроси. Ние НЕ създаваме лични профили, както и НЕ предоставяме тази информация на трети лица извън ЮВЕЛИР ЕООД – това означава също така, че ние НЕ търгуваме с имейл адреси.

Поръчки
Ние ще се радваме ако решите да поръчате при нас. В такъв случай ще трябва да ни предоставите някои ваши лични данни, така че да можем да изпълним Вашата поръчка. В раздел ОБЩИ УСЛОВИЯ са описани редът и начинът на обработвани лични данни на контрагентите.

Ако не сме успели да отговорим на всички Ваши въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

ЮВЕЛИР ЕООД
jeveller@abv.bg

Благодарим, че отделихте време да се запознаете с нашата политика за конфиденциалност („Защита на личните данни“).

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Данни на контрагентите

ЮВЕЛИР ЕООД гарантира опазването на личните данни в съответствие с действащото законодателство. Информацията, предоставена на ЮВЕЛИР ЕООД по повод изпълнението на индивидуалния договор за изработка и настоящите Общи условия, отнасяща се до контрагентите и съдържаща се в базата данни на ЮВЕЛИР ЕООД, не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на съответния потребител и/или в случаите предвидени от действащото законодателство случаи.
ЮВЕЛИР ЕООД може да събира, използва и съхранява данни за контрагентите, които включват лични данни, необходими за изготвяне на оферти и договори.
1. Доколкото друго не е уговорено в индивидуалния му договор, контрагентът декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират, използват и съхраняват от ЮВЕЛИР ЕООД да бъдат обработвани за целите, предвидени в тези Общи условия и действащото законодателство.
2 .Контрагентът се съгласява, че ЮВЕЛИР ЕООД има право да използва и съхранява всички данни, които Контрагентът доброволно и по своя преценка предоставя на ЮВЕЛИР ЕООД за целите, за които същите се предоставят.
Информацията, която се отнася до контрагентите и се съдържа в базата данни на ЮВЕЛИР ЕООД не може да се предоставя на трети лица, освен със съгласието на потребителя или при законосъобразно искане от съответните компетентни органи.
3. ЮВЕЛИР ЕООД има право да събира, използва и съхранява данни за контрагентите, единствено и само във връзка с предоставянето на услугите по договора за изработка и в съответствие със законодателството на Република България.
4. ЮВЕЛИР ЕООД съхранява данните за контрагентите във връзка с изпълнение на подписаните договори с контрагентите, само за цели, свързани със законните търговски дейности на ЮВЕЛИР ЕООД, освен ако друго не е предвидено в нормативен или административен акт, или в друго споразумение или уговорка между контрагента и ЮВЕЛИР ЕООД.
5. ЮВЕЛИР ЕООД разкрива и предоставя данни за контрагентите на компетентните органи по предвидения в закона ред в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.
6. Контрагентът има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани от ЮВЕЛИР ЕООД. Контрагентът има право да поиска от ЮВЕЛИР ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и да уведоми третите лица, на които са били разкрити тези лични данни.
Контрагентът може да упражни правата си по тази точка като отправи съответно писмено заявление до ЮВЕЛИР ЕООД.

Решаване на спорове

Спорове между страните по договора за изработка и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска да отнесе спора пред компетентния съд.
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилага българското законодателство.

По смисъла на тези общи условия:
„Контрагент/и“ са физически и/или юридически лица, които ползват или са заявили желание за ползване на услугите и доставките от ЮВЕЛИР ЕООД.